My camera

Ảnh doanh nghiệp

Ảnh doanh nghiệp, profile hay branding là thể loại hình ảnh tập trung chủ yếu minh họa các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cần truyền thông tới khách hàng ở góc độ chuyên nghiệp/thân thiện/tin tưởng…nhất, từ đó khẳng định vị thế, giá trị và tạo dựng niềm tin.